ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
за представяне на проект по ОПИК на ЛЕМИ ТРАФО ЕАД

Г-н Евгени Славенин - Изпълнителен Директор на Леми Трафо ЕАД и Ръководител на проект "Подобряване на капацитета за производство на трансформатори с ниски загуби чрез нова Линия за прецизно рязане на електротехническа ламарина", организира пресконференция, на която представи новият проект финансиран по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 год., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Пресконференцията се проведе на 23.03.2016 год. от 10.00ч. в заседалната зала на фирма Леми Трафо ЕАД, гр. Перник, ул. Владайско въстание №1. Бяха поканени представители на Регионален сектор София  към Управляващия орган на Министерство на икономиката, представители на Областния информационен център в гр. Монтана и гр.Перник, както и регионални медии.

Проектът се изпълнява по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 год., в рамките на процедура  BG16RFOP002-2.001 "Подобряване производствения капацитет  в МСП" и е на обща стойност 1 708 000.00лв., от които  850 000.00 лв. европейско и 150 000.00 лв. национално съфинансиране. Стартирането на проекта е на 09.02.2016 год. с подписването на Договор за безвъзмездна финансова помощ  с продължителност 14 месеца.

В рамките на настоящата процедура ще бъде доставена, монтирана и пусната в експлоатация  Линия за прецизно рязане на ламели от електротехническа ламарина за магнитопроводи на трансформатори, даваща и възможност за шихтоването им по технологията СТЕП-ЛАП.

Тази инвестиция ще спомогне за повишаване на конкурентоспособността на предприятието, чрез усвояване на най-новите технологии в областта на производство на трансформатори и създаване на условия за предлагане на пазара на широка гама продукция с подобрени технически характеристики. Настоящият проект надгражда въведеният през 2014 год. значително усъвършенстван /иновативен/ процес за производство на енергийно ефективни трансформатори в съответствие с минималните изисквания на ЕС за екологично проектиране на енергийни продукти.