ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
за представяне на дейностите по изпълнение на проект на ЛЕМИ ТРАФО ЕАД

Г-н Евгени Славенин – Изпълнителен Директор на Леми Трафо ЕАД и Ръководител на проект „Подобряване на капацитета за производство на трансформатори с ниски загуби чрез нова Линия за прецизно рязане на електротехническа ламарина“, организира пресконференция на 13.07.2016 год. от 10.00 часа в заседателната зала на фирма Леми Трафо ЕАД, гр. Перник, ул. “Владайско въстание“ №1. Бяха поканени представители на Регионален сектор София към Управляващия орган на Министерство на икономиката, представители на Областния информационен център в гр. Монтана и гр. Перник, както и регионални медии.

Господин Славенин запозна присъстващите с подробности по изпълнението на проекта, неговите цели и задачи.

В рамките на настоящата процедура бе закупена и пусната в действие „Линия за прецизно рязане на ламели от електротехническа ламарина за магнитопроводи на трансформатори, даваща и възможност за шихтоването им по технология СТЕП–ЛАП на обща стойност 1 708 000.00лв., от които 850 000.00лв. европейско и 150 000.00лв. национално съфинансиране.

Линията е високотехнологична и използва най-новите постижения в мехатрониката, с което се постига пълна синхронизация на процеса на рязане между отделните й модули. Това допринася да се съхраняват характеристиките и структурата на специалната ламарина (силициева, лазерно обработена с максимални активни/ватни загуби 0.75 W/kg при индукция 1.7 T и честота 50 Hz), чрез която се покриват и изискванията на регламента за енергийноефективни трансформатори. С тази линия значително ще се подобри ресурсната ефективност на фирмата и ефективността на самия производствен процес – намалява се технологичния брак и времето за изпълнение на операциите. Линията отговаря на всички критерии за нискошумна, икономична и почти безотпадна работа в благоприятна за човека и околната среда условия.

Основният резултат от изпълнението на проектната дейност е доставената и въведена в експлоатация нова високотехнологична и ефективна линия за прецизно рязане на ламели, с цел серийно производство на трансформатори, съответстващи на Директива 2009/125/ЕС и Регламент (ЕС)№548/2014 год. за прилагането й в частта за намаляване нивата на максимални загуби на трансформаторите.

 

ДБФП №BG16RFOP002-2.001-1021-C01 по проект "Подобряване на капацитета за производство на трансформатори с ниски загуби чрез нова Линия за прецизно рязане на електротехническа ламарина" по Процедура №BG16RFOP002-2.001 "Подобряване производствения капацитет в МСП" финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 год., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.