На 12.02.2020 год. ЛЕМИ ТРАФО ЕАД  подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-1338-C01 по проект "Подобряване на производствения капацитет на ЛЕМИ ТРАФО ЕАД"

 
Проектът ще се реализира по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 год., в рамките на процедура  BG16RFOP002-2.040 "Подобряване на производствения капацитет  в МСП" и е на обща стойност 616 086,45лв., от които размерът на БФП е 63,49% (391 166.00лв.).

В рамките на настоящата процедура ще бъде закупена бобинажна машина за навиване на намотки високо напрежение с кръгли проводници за масленонапълнени разпределителни трансформатори.

С реализирането на този проект се постигат две основни цели:


- повишаване на производствения капацитет на участък бобинажен;
- подсигуряване процеса на производство на енергоефективни трансформатори съобразени с изискванията за ЕКОДИЗАЙН /Annex I, Ecodesign requirements - tier 2, from 01 July 2021/, свързан с целта за намаление на енергопотреблението.


Продължителност на проекта – 10 месеца.


АДБФП № BG16RFOP002-2.040-1338-C01 "Подобряване на производствения капацитет на ЛЕМИ ТРАФО ЕАД" по Процедура  №BG16RFOP002-2.040 "Подобряване производствения капацитет  в МСП" финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 год., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.