Във връзка с изпълнението на проект  "Подобряване на производствения капацитет на ЛЕМИ ТРАФО ЕАД", АДБФП № BG16RFOP002-2.040-1338-C01 е закупена, доставена и пусната в експлоатация "Бобинажна машина за навиване на намотки високо напрежение с кръгли проводници" на обща стойност 616 086,45 лв., от които 332 491,10 лв. европейско  и 58 674,90 лв. национално съфинансиране.

Бобинажната машина е със значително по-добри функционални възможности използвайки модернизиран и усъвършенстван софтуер, работи с по-висока точност и с по-висока скорост на навиване.

С въвеждането ѝ в експлоатация значително ще се увеличи броя на произвежданите намотки, което от своя страна ще спомогне за увеличаване производството и на Активни Части за гамата разпределителни маслонапълнени трансформатори  - основно производство на фирма ЛЕМИ ТРАФО ЕАД. Общият производствен капацитет на фирмата ще се нарастне с 15 до 18%!

АДБФП № BG16RFOP002-2.040-1338-C01 "Подобряване на производствения капацитет на ЛЕМИ ТРАФО ЕАД" по Процедура  №BG16RFOP002-2.040 "Подобряване  на производствения капацитет  в МСП" финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 год., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.