На 09.02.2016 год. ЛЕМИ ТРАФО ЕАД  подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001.1021-C01 по проект "Подобряване на капацитета за производство на трансформатори с ниски загуби чрез нова Линия за прецизно рязане на електротехническа ламарина"

Проектът ще се реализира по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 год., в рамките на процедура  BG16RFOP002-2.001 "Подобряване производствения капацитет  в МСП" и е на обща стойност 1 708 000.00лв., от които размерът на БФП е 58,55% (1 000 000.00лв.).

В рамките на настоящата процедура ще бъде закупена Линия за прецизно рязане на ламели от електротехническа ламарина за магнитопроводи на трансформатори, даваща възможност за шихтоването им по технологията СТЕП-ЛАП.

Резултат от изпълнението на проектната дейност ще бъде подпомагане серийното производство на трансформатори Екодизайн, съответстващи на изискванията на  Директива 2009/125/ЕС и Регламент (ЕС) №548 / 2014 (в частта за намаляване нивата на максималните загуби на трансформаторите), чрез въвеждане в експлоатация новата високо-технологична и ефективна линия за прецизно рязане на ламели.

Продължителност на проекта – 14 месеца.


Договор №BG16RFOP002-2.001.1021-C01 "Подобряване на капацитета за производство на трансформатори с ниски загуби чрез нова Линия за прецизно рязане на електротехническа ламарина" по Процедура  №BG16RFOP002-2.001 "Подобряване производствения капацитет  в МСП" финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 год., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.