На 03.02.2021 г. ЛЕМИ ТРАФО ЕАД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-1358-C01 по проект: „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по схема BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
Проектното предложение на  ЛЕМИ ТРАФО ЕАД предвижда дейности, водещи до покриване на оперативните разходи от дейността на компанията за справяне с икономическите последици от пандемията COVID-19.
Общата стойност на проекта и на безвъзмездна финансова помощ е 150 000,00 лв., от които 127 500,00 лв. европейско и 22 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало на проекта: 03.02.2021 год.
Край на проекта: 03.05.2021 год.


--------------------------- www.eufunds.bg ---------------------------
Проект  BG16RFOP002-2.077-1358-C01/ 03.02.2021 г.  "Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

"Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "ЛЕМИ ТРАФО" ЕАД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган."