На 03.02.2021 г. ЛЕМИ ТРАФО ЕАД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-1358-C01 по проект: „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по схема BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.Проектното предложение на  ЛЕМИ ТРАФО ЕАД предвижда дейности, водещи до покриване на оперативните разходи от дейността…